I'm Xhofe

爱好游戏,动漫,计算机

瞎折腾浪费时间最在行

readme - bash
root@Xhofe ~ ./tianqi.sh

root@Xhofe ~ cat /me.txt

爱好计算机,会去学习自己感兴趣的一切东西

略懂Java/Go和前端

对机器学习感兴趣

root@Xhofe ~ sudo rm -rf /过去的自己/*
somethings - bash
root@Xhofe ~ ./links.sh

我的其他站点:

root@Xhofe ~